Claus d’una declaració amb més imposats a les rendes més altes

La sort està tirada en la declaració de la renda de l’exercici 2021. L’any fiscal va concloure i ara s’acosta el moment de presentar la declaració, ja sense tot just marge de maniobra per a prendre decisions que ajudin a rebaixar la factura amb Hisenda. La campanya comença el 6 d’abril, dia en què ja es podran presentar declaracions per internet; el 5 de maig estarà disponible la modalitat per telèfon i l’1 de juny donarà inici l’atenció presencial en les oficines de l’Agència Tributària.

La declaració pot llançar algunes sorpreses, especialment per a les rendes més elevades del treball i de l’estalvi, que l’any passat van veure endurida la seva tributació. A més, el pagament de l’IRPF no s’ajusta a l’alça de la inflació, amb el que l’augment del cost de la vida suposarà també un increment en el pagament d’impostos en la renda de 2021.

La renda de 2021 porta en tot cas algunes alces directes d’impostos, que contribueixen a elevar la recaptació. Així, el gravamen per a les rendes del treball que superen els 300.000 euros es va elevar en dos punts, al 47%. I el tipus impositiu a les plusvàlues que excedeixen dels 200.000 euros es va pujar al 26%, des del 23% anterior.

Els plans de pensions, un vehicle d’estalvi a llarg termini que ha gaudit durant llarg temps d’importants beneficis fiscals, també va veure endurida en 2021 la seva tributació. La declaració dels partícips d’aquest producte bé podrà ressentir-se de la important rebaixa en l’import deduïble en les aportacions. En 2021 va minvar des dels 8.000 euros (que podien rebaixar-se directament de la base imposable del contribuent) a un màxim de 2.000 euros. I en 2022 aquesta quantia s’ha tornat a retallar fins als 1.500 euros anuals.

La declaració de la renda de 2021 porta per tant més imposats per a les rendes més altes i la pèrdua d’una important font de deduccions, precisament empleada de manera majoritària també per les rendes més elevades. El moment de fer comptes amb Hisenda pel passat exercici sí que deixa en qualsevol cas una escletxa per a rebaixar la factura fiscal amb la compensació de plusvàlues amb minusvalideses. I convé confirmar, com cada any, que les dades que maneja l’Agència Tributària són correctes i estan actualitzats, i repassar les deduccions i bonificacions a les quals es té dret.

GRAVAMEN DE L’ESTALVI

La declaració de la renda de 2021 inclou una important novetat en la tributació de l’estalvi que afecta els guanys patrimonials i rendiments del capital de major quantia. Així, els Pressupostos Generals de l’Estat d’aquest any van introduir un nou tram per a les plusvàlues que superen els 200.000 euros, que es graven al 26%.

Per a la resta de guanys, s’aplica el 19% de gravamen en els primers 6.000 euros; el 21% al que excedeix d’aquesta quantia fins als 50.000 euros i el 23% en les plusvàlues que superen els 50.000 euros fins als 200.000 euros.

Són els tipus que s’apliquen en la base imposable de l’estalvi, en la qual han d’incloure’s els rendiments del capital mobiliari (resultants de la venda de bons, obligacions, lletres del Tresor i instruments de renda fixa, del cobrament de dividends, de pagarés d’empresa, del rescat de unit linked o d’assegurances de vida estalvio i invalidesa, interessos de dipòsits i comptes corrents) i els guanys patrimonials (derivades de la venda d’accions, de fons d’inversió, ETF o sicavs i d’immobles). Cal no oblidar qüestions com que els fons d’inversió només tributen per les plusvàlues en el moment del reemborsament, no en fer traspassos d’un vehicle a un altre.

PLUSVÀLUES I MINUSVALIDESES

La factura fiscal dels guanys per la inversió i l’estalvi pot rebaixar-se amb les pèrdues sofertes en l’exercici i també amb les d’exercicis anteriors que no s’hagin emprat a compensar plusvàlues. Així, primer es compensen entre si els guanys i pèrdues dels rendiments del capital mobiliari de l’any fiscal 2021. És a dir, el guanyat per exemple amb el cobrament de dividends o d’interessos d’un dipòsit i el perdut amb un bo. I si després d’això continua havent-hi un saldo negatiu en el capital mobiliari, per unes pèrdues molt engruixades en renda fixa, aquesta pèrdua pot servir per a rebaixar l’import subjecte a impostos dels guanys patrimonials, amb un límit del 25%. És a dir, rebaixar amb aquesta pèrdua el guanyat en Borsa. I si encara quedés saldo negatiu, pot disposar-se d’ell durant els quatre exercicis fiscals següents per a compensar rendiments del capital mobiliari primer i guanys patrimonials després.

De la mateixa manera, les pèrdues de la venda d’unes accions serveixen per a compensar el guany de la venda d’una casa i reduir així la factura fiscal. Primer ha de fer-se la compensació del guanyat i perdut entre el que té la consideració de guanys i pèrdues patrimonials, segons la naturalesa de l’actiu. Si després d’aquesta compensació resultés encara un saldo negatiu, una pèrdua patrimonial, podria emprar-se llavors per a restar-la al guanyat amb dividends o títols de renda fixa (rendiments del capital), amb un màxim del 25%. Per a rebaixar per tant els rendiments del capital mobiliari, encara que no més enllà d’aquest 25%.

TREBALL I ERTO

En les rendes del treball també hi ha un canvi respecte a l’any anterior. S’eleva del 45% al 47% el tipus marginal màxim per a rendes superiors als 300.000 euros. A més, totes les comunitats autònomes tenen les seves respectives escales de la base liquidable general, amb el que en les rendes més altes el gravamen pot arribar fins al 54%.

En matèria laboral, 2021 serà també un exercici en el qual els treballadors que estiguessin acollits a un ERTO hauran de tenir en compte el fet d’haver comptat amb dos pagadors.

Estan obligats a presentar la declaració les persones que ingressin més de 22.000 euros d’un solo pagador i de 14.000 en el cas dels contribuents que tenen més de dos pagadors i quan el segon d’ells li hagi abonat més de 1.500 euros. Així, malgrat estar en ERTO i a tenir per això menors rendes del treball, hi haurà obligació de declarar si els ingressos superen l’any els 14.000 euros, ja que s’haurà cobrat de dos pagadors, de l’empresa i del SEPE. A més, hi ha la possibilitat que la declaració surti a pagar, ja que els pagaments del SEPE no tenen a penes retenció.

També estan obligats a fer la declaració de la renda els receptors de l’ingrés mínim vital, a pesar que aquesta prestació està exempta en un màxim de 11.279,39 euros. Els tècnics d’Hisenda critiquen que aquest tipus de renda obligui a declarar, “més encara quan el seu import total està exempt, i en la majoria dels casos la declaració no suposarà ingrés ni devolució, ja que no hi haurà rendes subjectes a retenció”.

PLA DE PENSIONS

Els plans de pensions individuals permeten des d’enguany una rebaixa fiscal màxima de 2.000 euros anuals per les aportacions, enfront dels 8.000 euros de 2020. I aquest topall es rebaixarà de nou, a 1.500 euros a l’any en 2022, segons els Pressupostos. Per exemple, un partícip que, tenint en compte l’escala estatal, l’any passat aportés 2.000 euros, amb un tipus marginal del 19%, rebria una devolució d’Hisenda de 380 euros. Però si tingués un tipus del 47%, el màxim, amb la mateixa aportació la devolució seria de 940 euros.

La deducció permet per tant un estalvi fiscal als contribuents amb rendes més altes, sense oblidar que en el moment de la tributació els rendiments generats es graven com a rendes del treball, a un tipus que pot aconseguir per tant el màxim del 47%.

CRIPTODIVISAS

Una altra de les novetats de la declaració de la renda de 2021 té a veure amb les criptodivisas. El guany patrimonial per la venda d’aquests actius ja estava subjecta a gravamen, però serà la primera vegada que el model de la declaració inclogui un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric d’altres béns i drets de contingut econòmic.

Aquest canvi en el model de la declaració és un exemple més dels esforços de l’Agència Tributària per prevenir el frau amb criptomonedas. De fet, si no es compleix amb l’obligació de declarar les transaccions amb criptodivisas (al marge de si hi ha guanys o pèrdues), la sanció pel deute tributari pot aconseguir fins al 150%.

DEDUCCIONS I BENEFICIS FISCALS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Donatius. En les aportacions a organitzacions sense ànim de lucre s’aplica una deducció del 80% sobre els primers 150 euros, considerant el total aportat a una o diverses ONG. El que excedeixi d’aquests 150 euros gaudeix d’una deducció del 35%, però si el contribuent ha realitzat una aportació igual o superior a la dels dos anys anteriors a una mateixa ONG, aquest percentatge puja al 40%.

Volcà. Si el contribuent s’ha vist afectat per l’erupció volcànica de la Palma i ha cobrat alguna ajuda d’una Administració pública, no haurà de tributar per les destinades a reparar la destrucció d’elements patrimonials. A més, estan exemptes les ajudes personals.

Rehabilitació energètica. Amb la finalitat de contribuir a rebaixar la factura de l’electricitat en les llars, el Govern va aprovar, amb efectes des del 6 d’octubre de 2021, una sèrie de deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges habituals o llogats. En concret, una deducció del 20% per obres de millora fins a 5.000 euros que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració fins al 31 de desembre d’enguany; una altra deducció del 40% per obres de millora fins a 7.500 euros que redueixin el consum d’energia primària no renovable fins a la mateixa data, i una deducció del 60% per obres de rehabilitació energètica fins a 5.000 euros (acumulada fins a 15.000 euros) d’edificis d’ús majoritàriament residencial fins al 31 de desembre de 2023.

Post A Comment